Stikstofbeleid

Intern salderen

Stikstofbeleid in Nederland

Het huidige stikstofbeleid in Nederland is gericht op het verminderen van stikstofuitstoot, met als doel de natuur te beschermen en te herstellen. Het beleid is vastgelegd in Europese doelstellingen, Nederlandse (opkoop)regelingen en provinciale programma’s en initiatieven. Kortom, het is haast onbegonnen werk om het hele beleid op één pagina knip en klaar toe te lichten. Het maakt het wel duidelijk dat er veel komt kijken zodra het woord ‘stikstofbeleid’ valt.

Dit beleid is uitgewerkt in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarbij een gebiedsgerichte aanpak wordt gehanteerd. Dit programma betrekt het Rijk, de provincies en lokale partners voor het behalen van deze doelen op het gebied van klimaat, water, stikstof en natuur. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de transitie naar duurzamere landbouwmethoden, waarvoor het kabinet ruim € 24,3 miljard beschikbaar heeft gesteld

Landbouw, Industrie en verkeer

Om de uitstoot van stikstof te verlagen, zijn maatregelen vastgesteld voor verschillende sectoren, waaronder landbouw, industrie en verkeer. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en specifieke regelingen voor bedrijven die veel stikstof uitstoten. In de landbouwsector is bijvoorbeeld aangekondigd dat de stikstofuitstoot voor 2030 met gemiddeld 41 procent moet worden verlaagd. Het Programma aanpak Stikstof is hiervoor ontwikkeld.

Het kabinet heeft als doel gesteld dat in 2030 74% van de stikstofgevoelige natuur in Natura-2000-gebieden niet meer de kritische depositiewaarden (KDW) overschrijdt. Er worden diverse maatregelen per sector genomen om de stikstofuitstoot te verminderen. Denk hierbij aan verduurzaming door technische innovaties, vrijwillige opkoopregelingen van veehouders en boeren of het extern salderen. Bij extern salderen neemt een organisatie de stikstofrechten over van een andere organisatie die (deels) stopt met zijn of haar activiteiten.

veelgestelde vragen stikstof

Hoe werkt het aanbieden en verkopen van stikstofrechten?

Heeft u volgens het stikstofbeleid niet voldoende stikstofrechten om een nieuw project te starten? Dat betekent niet automatisch dat u het project op de lange baan moet schuiven. U kunt namelijk stikstofrechten kopen. Wanneer u op zoek bent naar deze rechten, bent u bij ons aan het juiste adres. Op stikstofplatform.com ziet u namelijk direct of er stikstofrechten te koop zijn. Staan er niet of onvoldoende rechten te koop? Dan plaatst u bij ons een aanvraag, dat kan via de site maar ook in rechtstreeks overleg met ons.

Bent u onlangs gestopt met uw bedrijf of heeft u op bepaalde gebieden afgeschaald? Dan bezit u mogelijk meer stikstofrechten dan noodzakelijk. Indien u verwacht deze rechten in de toekomst niet meer nodig te hebben, kunt u ze verkopen. Ook dat kan via ons platform. U krijgt een vergoeding voor de stikstofrechten en u helpt een ander bedrijf om toch te voldoen aan de gestelde eisen in het stikstofbeleid en maakt op die manier de realisatie van nieuwe projecten mogelijk.

stikstofplatform weiland