Werkwijze stikstofplatform

Veelgestelde vragen over Stifstof

Veelgestelde vragen over stikstof

Veelgestelde vragen over stikstof

Stikstof is een veelbesproken onderwerp. In de landelijke en regionale politiek, in het nieuws en in de dagbladen. Makkelijk te begrijpen is het niet altijd. Daarom zetten we de meest veelgestelde vragen met betrekking tot stikstof voor u op een rijtje.

 1. Wat is stikstof?
 2. Waarom is teveel stikstof slecht?
 3. Wat houdt wet natuurbescherming precies in?

Vraag: Wat is stikstof?

Stikstof is een chemisch element. Het is een kleurloos, reukloos, smaakloos en meestal inert (niet-reactief) gas dat ongeveer 78% van de aardatmosfeer uitmaakt. In de chemie aangegeven met het symbool N en atoomnummer 7.

Stikstof speelt een cruciale rol in de biochemie van alle levende organismen, voornamelijk als bouwsteen van eiwitten en nucleïnezuren. Het is essentieel voor de landbouw en verschillende industriële processen. Stikstof belangrijk in de studie van milieu- en ecologische vraagstukken, zoals de stikstofkringloop en de impact van stikstofverbindingen op milieuvervuiling.

Bedankt Stikstofplatform

Vraag: Waarom is teveel stikstof slecht?

Te veel stikstof in het milieu kan diverse negatieve effecten hebben, zowel op ecosystemen als op de menselijke gezondheid. Een aantal redenen waarom een stikstofoverschot problematisch kan zijn:

 1. Verstoring van Ecosystemen: Te veel stikstof kan de soortensamenstelling in ecosystemen veranderen. Het bevordert de groei van bepaalde snelgroeiende plantensoorten ten koste van andere, wat kan leiden tot verminderde biodiversiteit.
 2. Bodemverzuring: Stikstofverbindingen kunnen leiden tot bodemverzuring, wat schadelijk is voor veel planten en bodemorganismen. Dit kan de bodemkwaliteit aantasten en leiden tot verdere afname van biodiversiteit.
 3. Luchtkwaliteit: Bepaalde stikstofverbindingen, zoals stikstofoxiden (NOx), zijn luchtverontreinigende stoffen die bijdragen aan smogvorming en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Ze zijn ook betrokken bij de vorming van fijnstof.
 4. Klimaatverandering: Sommige stikstofhoudende gassen, zoals lachgas (N2O), zijn krachtige broeikasgassen. Hoewel ze in kleinere hoeveelheden aanwezig zijn dan koolstofdioxide, hebben ze een aanzienlijk hoger opwarmend vermogen.
 5. Gezondheidsrisico’s: Overmatige blootstelling aan stikstofoxiden en andere stikstofverbindingen kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidsrisico’s voor mensen.

Vraag: Wat houdt wet natuurbescherming precies in?

De Wet natuurbescherming die sinds 2017 van kracht is, is een wet die de bescherming en het behoud van natuur en biodiversiteit in Nederland reguleert. Deze wet is een samenvoeging van drie eerdere wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De belangrijkste aspecten van de Wet natuurbescherming zijn:

 1. Bescherming van gebieden
 2. Soorten bescherming
 3. Houtkap en bosbeheer.
 4. Vergunningen en ontheffingen
 5. Handhaving en sancties
 6. Integratie met ruimtelijke planningen

Meer informatie over deze wet vindt u op deze pagina.

Wat heeft biomassa met stikstof te maken?

Biomassa en stikstofbeleid zijn met elkaar verbonden op verschillende manieren, voornamelijk vanwege de impact van biomassa op stikstofemissies en de gevolgen hiervan voor het milieu.  Er komt stikstof vrij zodra biomassa zoals hout en landbouwafval wordt verbrand.

Deze verbranding en vervolgens stikstofdepositie heeft weer invloed op de stikstof impact van de natura-2000 gebieden. De biomassa, zoals bomen en planten spelen bovendien een rol in de stikstofkringloop.

Biomassa speelt bovendien een grote rol bij het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Op het korte termijn levert energiewinning via biomassa voor de klimaatdoelstellingen een belangrijke rol. Of dit een echt duurzame oplossing is, is maar de vraag.